Lễ phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019 và hướng tới kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

13/03/2019 12:00:00 SA
Ngày 11/3, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức buổi lễ phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019 và hướng tới kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam.

Buổi lễ được tổ chức trực tuyến tại 03 điểm cầu (Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam và Viện Khoa học Thủy lợi Miền Trung và Tây Nguyên).

Trong hai năm thực hiện phong trào thi đua giai đoạn 2017-2019, tập thể Viện đã đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ, được tặng thưởng nhiều danh hiệu và hình thức khen thưởng của Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Để tiếp tục phát huy những thành tựu đó, đồng thời thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng các sự kiện lớn của Đảng, của đất nước trong năm 2019 và đặc biệt hướng tới Lễ kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam (1959-2019), Đảng ủy - Ban Giám đốc Viện và Công đoàn Viện tổ chức buổi lễ phát động và hướng tới kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam.

Tham dự buổi lễ có PGS.TS. Nguyễn Vũ Việt - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Viện, PGS.TS. Nguyễn Tùng Phong - Phó Giám đốc Viện - Chủ tịch Công đoàn Viện, GS.TS. Trần Đình Hòa - Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Viện; lãnh đạo các Ban chức năng; lãnh đạo và các cán bộ phòng nghiệp vụ của các đơn vị trực thuộc. Ngoài ra còn có Ban chấp hành công đoàn và Bí thư Đoàn thanh niên Viện.

Tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy-Lãnh đạo Viện, Ban chấp hành Công đoàn Viện, Đoàn Thanh niên Viện và Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, PGS.TS. Nguyễn Tùng Phong - Phó Giám đốc Viện - Chủ tịch Công đoàn Viện đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019 hướng tới kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Viện thực hiện phong trào thi đua năm 2019 đó là “Phấn đấu hoàn thành vượt mức toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019 tiếp nối truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam”, thời gian thực hiện từ tháng 1/2019 - 12/2019 với các nội dung chính đó là yêu cầu thi đua, chỉ tiêu thi đua, biện pháp thực hiện, tổ chức tổng kết phong trào thi đua và bình xét khen thưởng.

Mục tiêu thi đua là Tuyên truyền phát huy truyền thống anh hùng của Viện nhằm giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Viện về vị trí, vai trò của các tập thể và cá nhân đối với sự phát triển của ngành, đất nước và của Viện nhân kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam;  Gắn với kiện toàn và phát triển đơn vị tạo không khí thi đua sôi nổi thiết thực trong toàn Viện; Tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết, đổi mới, chuyên nghiệp, hiệu quả, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019 đề ra

08 chỉ tiêu cụ thể:

Một là tập trung thi đua thực hiện 1 số nhiệm vụ cụ thể, thực hiện chỉ tiêu phát triển chiến lược Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đến 2020.

Hai là, trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ,  tập trung trí tuệ, sức mạnh, sáng tạo, đẩy nhanh tiến độ các công trình nghiên cứu, ứng dụng các đề tài dự án đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Ba là, năm 2019 mỗi đơn vị trực thuộc Viện được công nhận ít nhất 1-2 sáng kiến cấp Bộ, Nhà nước; có ít nhất 02 bài báo khoa học được đăng trên Tạp chí khoa học thông tin trong nước và 01 bài báo được đăng trên Tạp chí Quốc tế và các kỷ yếu hội thảo quốc tế.

Bốn là, hoàn thiện thủ tục hồ sơ đề nghị Đảng, Nhà nước tặng thưởng huân chương Hồ Chí Minh cho tập thể Viện.

Năm là, hoàn thiện phòng truyền thống của Viện.

Sáu là, tổ chức thành công các hội thảo trong nước và hội thảo quốc tế.

Bảy là, tập trung các nguồn lực để tổ chức thành công lễ kỷ niệm 60 xây dựng và phát triển Viện.

Tám là, bình xét thi đua trong năm.

Về cá nhân, có trên 95% tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, công đoàn Viện hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 30% trở lên, không có người vi phạm kỷ luật.

Về tập thể, 100% các đơn vị hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó 70% đơn vị trực thuộc vượt mức chỉ tiêu kế hoạch từ 10% trở lên.

Về bình xét cuối năm, có từ 80% đơn vị đạt tập thể lao động tiên tiến, trong đó có ít nhất 03 đơn vị đề nghị được tặng cờ thi đua của Bộ, 01 đơn vị được đề nghị tặng cờ thi đua chính phủ. Các tổ chức công đoàn cơ sở, chi đoàn, đoàn thanh niên trong Viện có 70% trở lên đạt tiêu chuẩn vững mạnh; Tổ chức công đoàn và đoàn thanh niên đạt trong sạch vững mạnh, có ít nhất 02 công đoàn cơ sở được đề nghị tặng cờ thi đua công đoàn ngành, tập thể công đoàn Viện được đề nghị tặng cờ thi đua của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam; Đảng bộ Viện đạt trong sạch vững mạnh, toàn diện, phấn đấu tập thể Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam trong năm 2019 xứng đáng được tặng thưởng huân chương Hồ Chí Minh

06 biện pháp trọng tâm

 Gắn kết chặt chẽ, nêu cao vai trò vị trí của các cấp ủy, thủ trưởng đơn vị, tổ chức công đoàn đoàn thanh niên Viện về thực hiện các biện pháp:

Một là, tuyên truyền sâu rộng và tiếp tục học tập tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển Viện.

Hai là, tổ chức thực hiện phong trào thi đua cần bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, của Viện và của từng đơn vị.

Ba là, tổ chức cho các tập thể cá nhân đăng ký thi đua khen thưởng, đăng ký các công trình nghiên cứu ứng dụng chuyển giao công nghệ chào mừng kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Viện theo mẫu của Viện và Công đoàn Viện.

Bốn là, tập trung sức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, đảng, chính quyền, công đoàn và đoàn thanh niên thực hiện các nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị

Năm là, tổ chức hoạt động các phong trào thể thao, văn nghệ, hội thảo khoa học tạo khí thế thi đua sôi nổi trong thực hiện các nhiệm vụ của Viện.

Sáu là, tổ chức tổng kết bình chọn gương điển hình, mô hình mới, nhân tố mới nhân rộng trên phạm vi toàn Viện, gắn thành tích thi đua làm cơ sở để khen thưởng trong năm 2019.

Cuối cùng, thay mặt cho Đảng ủy-Lãnh đạo Viện, Ban chấp hành Công đoàn Viện, Đoàn Thanh niên Viện và Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, PGS.TS. Nguyễn Tùng Phong - Phó Giám đốc Viện - Chủ tịch Công đoàn Viện kêu gọi toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong toàn Viện hưởng ứng, tuyên truyền phổ biến sâu rộng, triển khai thực hiện hiệu quả, đạt kết quả cao nhất chào mừng kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

Theo www.varw.org.vn

Các tin khác

12345678