Nghiệm thu cấp Nhà nước đề tài "“Nghiên cứu các giải pháp huy động vốn xã hội cho phát triển ngành nghề phi nông nghiệp phục vụ xây dưng nông thôn mới”

14/10/2015 9:15:00 SA
Ngày 11/10/2015, Văn phòng Chương trình Khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới đã tổ chức họp Hội đồng khoa học công nghệ đánh giá nghiệm thu cấp Nhà nước đề tài “Nghiên cứu các giải pháp huy động vốn xã hội cho phát triển ngành nghề phi nông nghiệp phục vụ xây dưng nông thôn mới” thuộc Chương trình KH&CN phục vụ xây dựng nông thôn mới do Ths.Nguyễn Thị Ánh Tuyết (Trung tâm Đào tạo và Hợp tác Quốc tế, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam) làm chủ nhiệm.

Tham dự buổi họp có GS.TS Nguyễn Tuấn Anh - Chủ nhiệm Chương trình Khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới, PGS.TS Nguyễn Tùng Phong - Phó Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam. Hội đồng nghiệm thu đề tài do GS.TS Lê Hữu Nghĩa - Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương làm Chủ tịch.

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn, các bài học kinh nghiệm, đánh giá thực trạng để đề xuất các giải pháp huy động “vốn xã hội” cho phát triển ngành nghề phi nông nghiệp phục vụ xây dựng nông thôn mới.

Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao những kết quả đạt được mang ý nghĩa khoa học và thực tiễn trong bối cảnh nước ta đang đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới. Cụ thể là: nhóm nghiên cứu đã thực hiện đề tài nghiêm túc, công phu, các phát hiện và kết quả nghiên cứu có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao, đặc biệt trong bối cảnh các nghiên cứu về vốn xã hội và khai thác vận dụng loại hình vốn này trong phát triển kinh tế - xã hội còn chưa nhiều ở Việt Nam. Các sản phẩm của đề tài đáp ứng các yêu cầu về mặt khoa học và hình thức theo quy định. Đề tài đã xuất bản 05 bài báo trên các tạp chí chuyên ngành, 01 sách chuyên khảo, 01 sổ tay Hỏi - Đáp về Vốn xã hội trong xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, việc tổ chức 03 hội thảo mở rộng trong quá trình triển khai đã đóng góp vào việc nâng cao nhận thức về vốn xã hội cả ở góc độ lý luận và thực tiễn gắn với xây dựng nông thôn mới. Các nhóm giải pháp mà đề tài nghiên cứu đã chỉ ra khá toàn diện nhằm huy động vốn xã hội cho phát triển ngành nghề phi nông nghiệp, đồng thời các kết quả của đề tài đã chỉ ra cần tiếp tục quan tâm nghiên cứu vốn xã hội ở nông thôn trong mối liên hệ với các loại hình vốn sinh kế khác nhằm huy động tối đa các nguồn lực trong cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới.   

            Hội đồng đã bỏ phiếu thông qua với 100% số phiếu. Hội đồng đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu các góp ý của hội đồng để tăng giá trị khoa học và thực tiễn của đề tài cũng như hoàn thiện các thủ tục nghiệm thu theo quy định, đồng thời đề nghị chủ nhiệm và các thành đề tài tiếp tục đề xuất các nhiệm vụ nghiên cứu trong thời gian tới nhằm triển khai, cụ thể hóa các kiến nghị, giải pháp vào thực tiễn xây dựng nông thôn mới.

  Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu:

 
GS.TS Lê  Hữu Nghĩa – Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu chủ trì Hội nghị 
 
               PGS.TS Nguyễn Đình Long – Đọc ý kiến phản biện 
 
                          Hội đồng thảo luận và góp ý cho đề tài 
 
                              Hội đồng thảo luận và góp ý cho đề tài 

Các tin khác

12